Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • Ενδελεχής καταγραφή της επιδημιολογίας των παθογόνων αιτιών του εξώασκου σε εμπορικούς οπορώνες ροδακινιάς.

 

 • Διερεύνηση της πληθυσμιακή μοριακής ανάλυση διασποράς του παθογόνου.

 

 • Ανάπτυξη έγκυρων και γρήγορων στην εφαρμογή τούς μοριακών διαγνωστικών πρωτοκόλλων ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των παθογόνων ειδών / στελεχών.

 

 • Μοριακή γενοτύπιση των απομονώσεων του παθογόνου.

 

 • Γονιδιωματική διερεύνηση της παραλλακτικότητας των παθογόνων με επαναλληλούχιση του γονιδιώματος επιλεγμένων στελεχών.

 

 • Αποτελεσματικότερη και χρονικά εστιασμένη εφαρμογή νέων μυκητοκτόνων και βιο-ενεργοποιητών άμυνας για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εξώασκου σε εμπορικούς οπορώνες ροδακινιάς.

 

 • Προστασία του περιβάλλοντος με λιγότερες εφαρμογές μυκητοκτόνων ουσιών στην καλλιέργεια της ροδακινιάς σε συνδυασμό με την ενίσχυση της γεωργικής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

 

 • Μελέτη νουκλεοτιδικής και δομικής παραλλακτικότητας γονιδιακών θέσεων που σχετίζονται με τις μοριακές αντιδράσεις άμυνας στον εξώασκο με επαναλληλούχιση του γονιδιώματος των εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς.

 

 • Υποβοήθηση με τεχνικές γονιδιωματικής ανάλυσης στην ανάπτυξη και αξιοποίηση μοριακών δεικτών όπως SSR και SNP απόλυτα συνδεδεμένοι με γονιδιακές θέσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς με τα παθογόνα του εξώασκου.

 

 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεταγραφομικών δεδομένων για την κατανόηση των επαγώμενων μηχανισμών αντοχής των σημαντικότερων εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς στον εξώασκο.

 

 • Η δυνητική αύξηση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος απαλλαγμένου από την ασθένεια και η αύξηση της φυτουγείας των ποικιλιών/γενότυπων ροδακινιάς.

 

 • H κεφαλαιοποίηση της άριστης κοινότητας επιστημόνων.

 

 • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την ολοκληρωμένη διαχείριση του εξώασκου.

 

 • Όφελος για την οικονομία της χώρας μας και την ανταγωνιστικότητα.
ροδακινιές
φωτογραφία εξωασκός7
φωτογραφία εξωασκός9
φωτογραφία εξωασκός6
χωράφι με ροδακινιές
φωτογραφία εξωασκός10