Αντικείμενο

Η πρόταση ExoPeach2Ηealth βασίζεται στην κάλυψη ενός σημαντικότατου κενού στη μελέτη της ασθένειας του εξώασκου στη ροδακινιά ειδικότερα στη χώρα μας. Η ροδακινιά είναι το πρώτο σε έκταση και σε παραγωγή φυλλοβόλο οπωροφόρο δένδρο στη χώρα μας. Παράλληλα, ο εξώασκος είναι από τις σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες της ροδακινιάς. Η ασθένεια παρουσιάζει σημαντική έξαρση ειδικά τα τελευταία χρόνια στον Ελλαδικό χώρο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής. Το είδος Taphrina deformans προσβάλλει την ροδακινιά αλλά και την αμυγδαλιά. Εκτός από την οικονομική του σημασία το παθοσύστημα ροδακινιάς / εξώασκου αποτελεί ένα αρκετά υποσχόμενο σύστημα μελέτης των επαγόμενων αντιδράσεων άμυνας των φυτικών ξενιστών αλλά και των μηχανισμών μολυσματικότητας των φυτοπαθογόνων μυκήτων που προσβάλλουν τα πυρηνόκαρπα.

 

Η φυτοπροστασία αποτελεί το σημαντικότερο και ταυτόχρονα δυσκολότερο μέρος στην εφαρμογή του συστήματος της ολοκληρωμένης καλλιέργειας στα οπωροφόρα δέντρα. Η χρήση λογισμικών μοντέλων πρόβλεψης εμφάνισης ασθενειών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή προγράμματος ψεκασμών, στα πλαίσια του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ακόμη και στα πλαίσια του συστήματος της γεωργίας ακριβείας. Παράλληλα, η αξιολόγηση προγραμμάτων καταπολέμησης της ασθένειας με την χρήση νέων καινοτόμων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των παθογόνων σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες.

Η έγκαιρη μοριακή διάγνωση και η ακριβής ταυτοποίηση του παθογόνου αιτίου του εξώασκου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εγκαθίδρυση κάθε συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας και θα συνεισφέρει στον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης μυκητοκτόνων αλλά και μιας πιο εστιασμένης, τουλάχιστον χρονικά, εφαρμογής τους. Παράλληλα, είναι αναγκαία η καταγραφή της γεωγραφικής εξάπλωσης και της γενετικής διασποράς του παθογόνου στη χώρα μας. Εξάλλου, η γενοτύπιση του παθογόνου είναι απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση της επιδημιολογίας της ασθένειας. Τέλος η εύρεση μοριακών λειτουργικών δεικτών που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση εμπορικών ποικιλιών/γενοτύπων ροδακινιάς με τα παθογόνα αίτια του εξώασκου και η πλήρης επαναλληλούχιση του γονιδιώματος των σημαντικότερων εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς θα διαλεύκανουν τους μηχανισμούς μεταγωγής σήματος των αντιδράσεων άμυνας των ποικιλιών ύστερα από φυσικές προσβολές. Η διερεύνηση με μοριακές, γονιδιωματικές και μεταγραφομικές τεχνολογίες είναι απαραίτητη για την κατανόηση της παθογένειας των παθογόνων του εξώασκου άρα και της καταπολέμησης της ασθένειας.