Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάσει του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019), οργανώθηκε και λειτουργεί ως ΑΕΙ, αποτελούμενο από τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), με το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) και το  πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

 

Το κυρίως campus βρίσκεται σε δύο κόμβους στην πόλη της Θεσσαλονίκης ενώ διαθέτει εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικές και διοικητικές, σε συνολικά οκτώ πόλεις. Αποτελεί το μόνο δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας, στο οποίο προσφέρονται Προγράμματα Σπουδών και στην αγγλική γλώσσα. Συνολικά λειτουργούν 7 Σχολές με 34 Τμήματα σε αντικείμενα και γνωστικά πεδία που καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πανεπιστημίου. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. περιλαμβάνεται Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε Έλληνες και αλλοδαπούς με προγράμματα σπουδών 1ου, 2ουκαι 3ουκύκλου.

 

Επιπλέον, περιλαμβάνει περισσότερα από 40 θεσμοθετημένα εργαστήρια και προσφέρει περισσότερα από 50 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ορισμένα από τα οποία είναι διιδρυματικά ή διατμηματικά ενώ τα 22 από αυτά προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Υπάρχει ακόμη πλήθος συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς που ενδυναμώνουν τη θέση του τόσο στον ελληνικό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και τον Ευρωπαϊκό.

 

Η ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος είναι σημαντική και με παρουσία σε όλους τους φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια. Μεταξύ τόσο των ενεργών όσο και των ολοκληρωμένων ερευνητικών δράσεων περιλαμβάνεται πλήθος έργων στο πλαίσιο ΕΣΠΑ και τις διακρατικές συνεργασίες INTERREGκαθώς και στα ευρωπαϊκά πλαίσια, όπως το HORIZON 2020 και τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie.

 

Ο Δρ. Θωμάς Θωμίδης είναι ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Εργαστήριο Μυκητολογίαςς. Έχει εργαστεί για περισσότερα από 10 έτη σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικών μοντέλων πρόγνωσης εμφάνισης ασθενειών των φυτών, την αξιολόγηση της γενετικής αντοχής ποικιλιών και υποκειμένων διαφόρων οπορωφόρων δένδρων σε ασθένειες του ριζικού συστήματος και βακτήρια, καθώς επίσης και την αξιολόγηση μεθόδων χημικής καταπολέμησης ασθενειών των φυτών. Έχει μεγάλο αριθμό σχετικών δημοσιεύσεων. Επιπλέον, αποτέλεσε τον επιστημονικά υπεύθυνο σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων την τελευταία 5ετια σχετικών με το θέμα του προτεινόμενου έργου. Έχει δημοσιεύσει >140 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. (Βιογραφικό Σημείωμα https://nutr.ihu.gr/el/staff/thomidis/)