ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ)(Συντονιστής Φορέας)

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι ΝΠΙΔ, αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), και ιδρύθηκε το 2011 μετά από συγχώνευση τεσσάρων Γεωργικών Οργανισμών. Αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η διάχυση των γνώσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία και ο έλεγχος στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) με έδρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μέσω της έρευνας που διεξάγει, παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και την επίλυση επίκαιρων αγροτικών προβλημάτων. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η συλλογή, διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, καθώς και η δημιουργία και αξιολόγηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα, αντοχή σε ασθένειες και προσαρμοστικότητα.  Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι είναι η γενετική και βελτίωση μέσω συμβατικών και σύγχρονων μεθόδων μοριακής και γονιδιωματικής, η γεωργία ακριβείας, η φυτοπαθολογία με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής και των εισροών με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Το ΙΓΒΦΠ, μέσω ενός ευρύτατου δικτύου συνεργασιών που έχει αναπτύξει συμμετείχε και συμμετέχει σε πολλαπλές ερευνητικές ομάδες από Ελλάδα και από το εξωτερικό, με έμφαση στη συμμετοχή σε ερευνητικές συμπράξεις Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

O Δρ. Αντώνιος Ζαμπούνης (Εντεταλμένος Ερευνητής) είναι ο Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του έργου «ExoPeach2Ηealth». Έχει πλούσια μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως πρόσφατα στο INRABIOGER (AgroParis Tech, France). Έχει συμμετάσχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την Φυτοπαθολογία. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά τις μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών παθογόνων, την γενοτύπιση, την διαγνωστική και την γονιδιωματική μυκήτων, καθώς και την γενετική βελτίωση των φυτών για ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες. Άλλοι τομείς της ερευνητικής του δραστηριότητας αποτελούν η διερεύνηση της επίδρασης φυτοχημικών ουσιών στη φυσιολογία και τη μολυσματικότητα στελεχών φυτοπαθογόνων μυκήτων, καθώς και οι μεταγονιδιωματικές αναλύσεις του μικροβιώματος. Παράλληλα, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εφαρμογή ολοκληρωμένων φυτοπροστατευτικών πρακτικών και τεχνολογιών βιο-εναυσμάτων για την υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών για την αντιμετώπιση φυτοπαθογόνων οργανισμών στις καλλιέργειες. Είναι μέλος της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας και έχει δημοσιεύσει >45 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε αρκετά επιστημονικά διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Από τις δημοσιεύσεις του έχουν προκύψει συνολικά > 1.000 αναφορές σε περιοδικά του SCI & SSCI και ο συνολικός δείκτης βαρύτητας (Ι.F) των δημοσιευμένων άρθρων είναι >110 (h-index: 12). Ηλεκτρονικό CV: https://www.researchgate.net/profile/Antonios_Zambounis