Ενότητες Έργου

φωτογραφία εξωασκός4

ΕΕ.1 Ανάπτυξη λογισμικού μοντέλου πρόγνωσης εμφάνισης της ασθένειας του εξώασκου

Ανάπτυξη λογισμικών μοντέλων πρόγνωσης εμφάνισης του εξώασκου και προσαρμογή του λογισμικού μοντέλου πρόγνωσης στα μικροκλίματα της Ημαθίας.


ΕΕ.2 Επιδημιολογικές μελέτες, πληθυσμιακή μοριακή ανάλυση διασποράς των παθογόνων του εξώασκου


Διατοπική αξιολόγηση της επιδημιολογίας της ασθένειας και συλλογή φυσικών δειγμάτων με προσβολές εξώασκου από διαφορετικές ποικιλίες ροδακινιάς. Ανάλυση συσχέτισης καλλιεργητικών πρακτικών-περιοχής ανάπτυξης με την ένταση προσβολής. Πληθυσμιακή μοριακή ανάλυση διασποράς των παθογόνων.


ΕΕ.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μοριακών τεχνολογιών διάγνωσης, μοριακής γενοτύπισης και στοχευμένης επαναλληλούχισης του γονιδιώματος παθογόνων στελεχών


Ανάπτυξη καινοτόμων μοριακών μεθόδων ποσοτικής ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των παθογόνων στελεχών. Γενοτύπιση των παθογόνων στελεχών με τη χρήση της μοριακής αναλυτικής μεθόδου HRM. Γονιδιωματική διερεύνηση της παραλλακτικότητας των παθογόνων με επαναλληλούχιση του γονιδιώματος επιλεγμένων στελεχών


ΕΕ.4 Αξιολόγηση προγραμμάτων καταπολέμησης της ασθένειας με την χρήση νέων καινοτόμων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων σε συνδυασμό με την μεθοδολογία του βιο-εναύσματος


Αξιολόγηση νέων σκευασμάτων φυτοπροστασίας στην καταπολέμηση της ασθένειας. Αξιολόγηση συνδυαστικής εφαρμογής βιο-ενεργοποιητών άμυνας


ΕΕ.5 Μεταγονιδιωματική ανάλυση του μικροβιώματος που σχετίζεται με την ασθένεια του εξώασκου


Συλλογή δειγμάτων εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς προσβεβλημένων από εξώασκο, απομόνωση μυκητολογικού-βακτηριακού DNA. Εφαρμογή μεταγονιδιωματικών μεθοδολογιών ανάλυσης της διασποράς της μικροβιακής κοινότητας


ΕΕ.6 Μελέτη νουκλεοτιδικής και δομικής παραλλακτικότητας γονιδιακών θέσεων που σχετίζονται με τις μοριακές αντιδράσεις άμυνας στον εξώασκο με επαναλληλούχιση του γονιδιώματος των εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς


Εφαρμογή γονιδιωματικών αναλύσεων για την μελέτη των γονιδίων άμυνας και αντοχής των εξεταζόμενων εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς


ΕΕ.7 Διερεύνηση και αξιολόγηση του μηχανισμού μοριακής αλληλεπίδρασης και της επίκτητης γενετικής αντοχής των εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς με τα παθογόνα αίτια του εξώασκου


Διερεύνηση των μοριακών αλληλεπιδράσεων εμπορικών ποικιλιών με τα παθογόνα του εξώασκου. Αποτελέσματα της NGS (RNA-seq) μεταγραφομικής ανάλυσης

φωτογραφία εξωασκός3