Επικοινωνιακή Περιγραφή Έργου

Η‘ExoPeach2Ηealth’ θα παράσχει την δυνατότητα δημιουργίας μιας ανεκτίμητης σύνδεσης μεταξύ των δυναμικών βιομηχανικών εταίρων και της ερευνητικής κοινότητας. Η συστηματική μελέτη της επιδημιολογίας, η καταγραφή της πληθυσμιακής διασποράς των παθογόνων, η έγκυρη και ακριβής μοριακή ανίχνευση καθώς και η ανάπτυξη λογισμικού μοντέλου πρόγνωσης εμφάνισης της ασθένειας θα έχουν σημαντικά οφέλη στην προσπάθεια ολοκληρωμένης διαχείρισης του εξώασκου. Η αξιολόγηση προγραμμάτων καταπολέμησης θα επιτρέψει την εναλλακτική χρήση νέων μυκητοκτόνων αποφεύγοντας την όποια πιθανή εμφάνιση ανθεκτικότητας των παθογόνων αιτιών. Τέλος, η διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών επαγωγής άμυνας των σημαντικότερων εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς στην ασθένεια του εξώασκου και η περαιτέρω προσπάθειες βελτίωσης αυτών με την εφαρμογή καινοτόμων -ομικών τεχνολογιών και τη χρήση μοριακών λειτουργικών δεικτών θα συμβάλλει στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.