Χρηματοδότηση

Το έργο ExoPeachealth υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος», (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ) με κωδικό ένταξης Τ2ΕΔΚ-02759 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 686.130,00€.